Adatvédelmi tájékoztató állásra jelentkezők részére

Adatvédelmi tájékoztató
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiírt álláspályázatokra jelentkezők részére
 
Az adatkezelő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., cégjegyzékszám: Cg.01-10-042418, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10893850-2-44)
 
Az adatkezelő elérhetősége: 
 
Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., cégjegyzékszám: 01-10-042418, adószám: 10893850-2-44, e-mail: center@fcsm.hu
 
Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője:
 
Név: dr. Szanyi András
Elérhetőség: adatvedelmi.felelos@fcsm.hu
 
Az adatkezelés célja: Meghirdetett pozícióra a megfelelő munkavállaló kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Kezelt adatok köre: Név, e-mailcím, születési hely, idő, telefonszám, lakhely, hobbi, képzési adatok, iskolák, előző munkahelyek, családi állapot, fénykép, anyja neve, esetlegesen igazolványszám (pl. gázszerelő igazolvány), illetve a jelentkező által megadott egyéb adatok.
 
Az adatok törlésének határideje: A felvételre kerülő munkavállaló kiválasztásakor a többi jelentkező önéletrajza általánosan haladéktalanul törlésre kerül, egyes önéletrajzok az érintett hozzájárulásával legfeljebb egy évig tárolásra kerülnek.
 
Az adatok megismerésére jogosultak: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek a munkaerő-kiválasztás folyamatában részt vevő munkatársai.
 
Adattovábbítás: Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
 
Adatfeldolgozók:
 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladata
Profession.hu 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. em. Az állás meghirdetése és az önéletrajzok fogadása, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek továbbítása
Workania.hu 1066 Budapest, Mozsár u. 16. Az állás meghirdetése és az önéletrajzok fogadása, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek továbbítása
CV Online.hu 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. Az állás meghirdetése és az önéletrajzok fogadása, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek továbbítása
 
A fenti lehetséges adatfeldolgozók nem minden esetben vesznek részt a kiválasztás folyamatában.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A kiválasztás folyamatában való részvétel elmaradása.
 
Adatbiztonság: Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein. 
 
Az érintetti jogok tartalma
 
Hozzáférési jog: Az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adatkezelő által feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
 
Helyesbítéshez való jog: Az érintettnek joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
 
Törléshez való jog: Az érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését.
 
Korlátozáshoz való jog: Az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő ideiglenesen vagy véglegesen függessze fel személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
 
Kifogásolási jog:
  • az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai adatkezelő által történő feldolgozása ellen az érintett adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag;
  • az érintettnek joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen.
Az adatok hordozhatóságához való jog: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.
 
Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne az érintettre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.
 
Panasz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél
 
Amennyiben a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatkezelésével problémája van, forduljon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelmi.felelos@fcsm.hu e-mailcímen.
 
Bírósághoz fordulás joga
 
Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefon: 06 1 391-1400, Fax: 06 1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu