1. Bankszámla-tulajdonos adatai:
Név:
Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: - -
2. Jogosult adatai:
Jogosult neve:
Jogosult azonosítója:
3. Felhasználó adatai:
Felhasználó neve:
Felhasználó lakcíme:
Ügyfélkód:
4. Teljesítés adatai:
Érvényesség kezdete: - - Érvényesség vége: - -
Visszavonásig:
Teljesítés felső értékhatára: . . Ft, azaz
5. Felhatalmazás jellege:
Eredeti felhatalmazás Módosítás Megszüntetés
6. Nyilatkozat
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a(z) pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a fent megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a jogosulttól a számlavezető és a jogosult kap értesítést.
Hozzájárulok Nem járulok hozzá
hogy a számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a jogosultat.Kelt.:
.............................................................................
Bankszámla-tulajdonos
..................................................................................
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Kitöltési útmutató

A FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE, MÓDOSÍTÁSÁRA, MEGSZÜNTETÉSÉRE című nyomtatvány kitöltésével a bankszámla-tulajdonos felhatalmazza számlavezető hitelintézetét, hogy az általa megadott adatok alapján a megjelölt bankszámláról fi zetéseket teljesítsen.

A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazási megbízás kezdeményezhető, valamint létező megbízás módosítható vagy megszüntethető.

I. Felhatalmazási megbízás kezdeményezése

A felhatalmazási megbízást adó kötelezettnek az alább felsorolt adatcsoportokat kell kitölteni a rendelkezéséről álló számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. szerződésen) szereplő adatok felhasználásával nyomtatott betűkkel. Az adatokat az előre megadott helyekre kell beírni, fi gyelembe véve a négyzetek számát.

1. Bankszámla-tulajdonos adatai

Kitöltendő a „Kötelezett neve” maximum 32 jel hosszúságban és a terhelendő „Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma” 2-szer 8 vagy 3-szor 8 számjegy hosszan. Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 jelet, akkor rövidítés szükséges a bankszámla-szerződéssel összhangban.

2. Jogosult adatai(előre kitöltött adatok)

3. Felhasználó adatai

A „Felhasználó neve” rovat akkor töltendő ki, ha a bankszámla-tulajdonos és a felhasználó nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben maximum 32 jel hosszan kell megadni annak a személynek a nevét, akinek a tartozását a bankszámla-tulajdonos kívánja kiegyenlíteni.

A „Felhasználó címe” mező pontos megadása a felhasználó egyértelmű azonosítása érdekében szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy ésszerű rövidítések alkalmazandók.

Az „Ügyfélkód” mezőben azt a jelsorozatot kell beírni, amely a bankszámla-tulajdonos vagy felhasználónak kiküldött számlán azonos felirattal szerepel. (Forduljon az ügyintézőhöz, ha ilyen adat nem található a számlán!)

4. Teljesítés adatai

Az „Érvényesség kezdete” szöveget követő négyzetekbe számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, hogy mikortól, illetve a „Érvényesség vége” szöveget követő négyzetekbe azt, hogy meddig érvényes a felhatalmazási megbízás. Amennyiben a felhatalmazási megbízás ellenkező utasításig érvényben marad, akkor a „Visszavonásig” mező utáni négyzetet kell bejelölni. Az „Érvényesség kezdete” azt jelenti, hogy a bankszámla-tulajdonos ettől a dátumtól biztosítja a jogosult számára azt a lehetőséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje.

A „Teljesítés felső értékhatára” szöveget követő négyzetek kitöltésével adható meg (forintban) az a maximális összeghatár, amelyet a bank a bankszámla-tulajdonos számlájáról átutalhat a jogosultnak. Ezt az értéket szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a számlavezető banknak kötelessége a teljesítést megtagadni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni, ha nem kívánnak felső értékhatárt megadni.

5. A felhatalmazás jellege

Új felhatalmazási megbízás megadásakor az „Eredeti felhatalmazás” szöveg után található négyzetbe „X” jelet kell írni

6. Nyilatkozat

A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti, és a kitöltött bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő aláírása.

II. Meglévő felhatalmazási megbízás módosítása

Felhatalmazás módosítása a jogosultnál vagy a számlavezető banknál is benyújtható érvényes felhatalmazási megbízás birtokában. A módosításra csak abban az esetben van lehetőség, ha a bankszámla-tulajdonos a felhatalmazás érvényességét vagy a teljesítés felső értékhatárát kívánja változtatni. Egyéb adatok csak az eredeti felhatalmazás megszüntetésével és új felhatalmazás adásával módosíthatók. A nyomtatvány adatait módosítás esetén is az új megbízásnál leírtak szerint, azzal megegyező módon kell kitölteni.

4. Teljesítés adatai

A felhatalmazás érvényességének változtatása esetén az „Érvényesség kezdete” után található négyzetekben a módosítás érvénybe lépésének dátumát kell beírni, az „Érvényesség vége” után található négyzetekbe pedig azt a konkrét (az érvénybelépésnél későbbi) dátumot ameddig a bankszámla-tulajdonos a felhatalmazást érvényben szeretné tartani. Amennyiben azt szeretné, hogy a felhatalmazás ellenkező utasításig érvényes legyen akkor a „Visszavonásig” mező utáni négyzetet kell bejelölni.

A „Teljesítés felső értékhatára” mező módosítása esetén az értéket számmal és betűvel is meg kell adni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni azt, ha valaki nem kíván felső értékhatárt adni.

A módosítás az „Érvényesség kezdete” után megadott dátumtól lép életbe, és az „Érvényesség vége” mezőbe szereplő dátumot követően a felhatalmazási megbízás megszűnik, ha újabb módosítás nem érkezik. Amennyiben az „Érvényesség vége” utáni négyzetekben nem egy konkrét dátumot adnak meg, hanem a „Visszavonásig” mezőt jelölik meg, akkor ez azt jelenti, hogy a limit a felhatalmazási megbízás visszavonásáig, illetve egy újabb módosításig érvényes. A módosítás érvénybe lépésének dátuma nem lehet korábbi az eredeti felhatalmazás érvényességi dátumánál.

5. A felhatalmazás jellege

A meglévő megbízás módosítását a számlavezető bank csak akkor fogadja be, ha a kötelezett a „Módosítás” után található négyzetbe „X” jelet ír.

III. Meglévő felhatalmazási megbízás megszüntetése

Felhatalmazás megszüntetése a kitöltött nyomtatványnak a számlavezető hitelintézethez történő eljuttatásával kezdeményezhető. Megszüntetés esetén az első három adatcsoportban az új megbízásnál megadott értékeket kell szerepeltetni. Ezt követően a 4. és 5. adatcsoport mezői az alábbiak szerint töltendők ki:

4. Teljesítés adatai

Az „Érvényesség kezdete” szöveg után található négyzetekbe azt a dátumot kell beírni (év, hó, nap formában), amikortól kezdve a bankszámla-tulajdonos már nem kívánja a jogosulttól érkező számlákat a bankszámlájáról történő beszedés alapján kiegyenlíteni.

5. A felhatalmazás jellege

A „Megszüntetés” szöveg után található négyzetbe „X” jelet kell írni.

Építkezés célja. - Kérjük válasszon
01 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat építésével
02 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, szolgalmi jogosan
03 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, közös bekötéssel
04 - meglevő, üzemelő bekötés bontása, új bekötés kiépítése
05 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) korszerűsítése/felújítása/átalakítása
06 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bővítése
07 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) funkcióváltása
08 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bontása és új építmény(rész) építése
09 - meglevő, üzemelő szolgalmi jogos vagy közös bekötés megszüntetése
10 - meglevő, üzemelő bekötése esetén úszómedence létesítése
11 - egyéb


Építkezés célja. - Kérjük válasszon
01 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat építésével
02 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, szolgalmi jogosan
03 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, közös bekötéssel
04 - meglevő, üzemelő bekötés bontása, új bekötés kiépítése
05 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) korszerűsítése/felújítása/átalakítása
06 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bővítése
07 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) funkcióváltása
08 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bontása és új építmény(rész) építése
09 - meglevő, üzemelő szolgalmi jogos vagy közös bekötés megszüntetése
10 - meglevő, üzemelő bekötése esetén úszómedence létesítése
11 - egyéb


Építmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezik