1. Ingatlan adatai:
Település neve:
Irányítószám: Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
2. Igénylő adatai:
2/a Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név: Anyja neve:
Ügyfélkód1:
Telefon1: - - - E-mail1:
2/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám: - - Ügyfélkód1:
Bankszámlaszám: - -
KSH-szám: - - -
Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Telefon1: - - - E-mail1:
2/c Az igénylő ingatlanhoz fűződő jogállása (Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
Tulajdonos Bérlő Haszonélvező
Kezelő Beruházó Egyéb ingatlanhasználó
3. Eljáró személy adatai:
Az eljáró azonos az igénylővel1:
(Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
igen nem
Név:
Cím:
Telefon: - - - Ügyfélkód2:
E-mail:
4. Nyilatkozat az előzményről: (Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
Előzmény: volt nem volt
Ha volt: Előzetes tájékoztatás ügyszáma:
Történt-e változás az adatokban? igen nem
5. Tulajdonos(ok) adatai3
Az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylővel1:
(Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
igen nem
5/a Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név: Anyja neve:
Ügyfélkód2:
Telefon2: - - - E-mail2:
5/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám: - - Ügyfélkód2:
Bankszámlaszám: - -
KSH-szám: - - -
Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Telefon2: - - - E-mail2:
5/c Tulajdoni hányad: /
6. Felhasználó adatai:
A felhasználó megegyezik az igénylővel1:
(Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
igen nem
6/a Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név: Anyja neve:
Ügyfélkód2:
Telefon2: - - - E-mail2:
6/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám: - - Ügyfélkód2:
Bankszámlaszám: - -
KSH-szám: - - -
Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Telefon2: - - - E-mail2:
7. Fizető (számlakötelezett) adatai:
A fizető (számlakötelezett) megegyezik az igénylővel1:
(Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
igen nem
7/a Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név: Anyja neve:
Ügyfélkód2:
Telefon2: - - - E-mail2:
7/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám: - - Ügyfélkód2:
Bankszámlaszám: - -
KSH-szám: - - -
Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Telefon2: - - - E-mail2:
7/c Számlafizetés módja: (Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
Készpénz Postai utalvány Átutalás
Beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás
8. Számlabemutatási címzett adatai: (pl. társasház esetén a közös képviselő)
A számlabemutatási címzett megegyezik az igénylővel1:
(Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
igen nem
8/a Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név: Anyja neve:
Ügyfélkód2:
Telefon2: - - - E-mail2:
8/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám: - - Ügyfélkód2:
Bankszámlaszám: - -
KSH-szám: - - -
Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Telefon2: - - - E-mail2:
9. Felelős tervező adatai:
Név:
Lakcím/székhely:
Kamarai azonosító:
10. A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizető adatai:
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizető megegyezik az igénylővel1:
(Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
igen nem
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám: - - Ügyfélkód2:
Bankszámlaszám: - -
KSH-szám: - - -
Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Telefon2: - - - E-mail2:
11. Ingatlant jellemző adatok: (Kérjük jelölje be a megfelelőt!)
Az ingatlan vezetékes vízellátása megoldott: igen nem
Az ingatlan szolgalmi jogosan csatornázott: igen nem
Az ingatlanon szennyvízbeemelő: van lesz nem szükséges
12. Műszaki adatok:
12/a Építkezés célja3:
12/b Meglevő építmény fő rendeltetése3: Tervezett építmény fő rendeltetése3:
Meglevő építmény egyéb rendeltetése3: Tervezett építmény egyéb rendeltetése3:
Az építkezés céljának pontos megnevezése:
13. Adatok a kibocsátandó többletszennyvíz mennyiségének meghatározásához:
Szennyvízelvezetés - meglevő állapot
13/a Lakóépület
Meglevő lakások száma: db
Elbontandó lakások száma: db
Átalakítandó lakások száma: db
13/b Egyéb rendeltetésű építmény (nem lakáscélú)
Előző évi, átlagos napi szennyvízkibocsátás: m3/nap
Jelenlegi csúcs szennyvízkibocsátás: l/s
Szennyvízelvezetés - tervezett állapot
13/c Lakóépület
39 m2-nél nem nagyobb, tervezett új lakások száma: db
40-59 m2 közötti tervezett új lakások száma: db
60-99 m2 közötti tervezett új lakások száma: db
100 m2-nél nagyobb, tervezett új lakások száma: db
Összes tervezett lakásszám: db
13/d Egyéb rendeltetésű építmény (nem lakáscélú)
Tervezett, átlagos szennyvízkibocsátás: m3/nap
Tervezett, csúcs szennyvízkibocsátás: l/s
14. Adatok az elvezetendő többletcsapadékvíz mennyiségének meghatározásához:
A keletkező csapadékvizeket a közcsatornába tervezik bevezetni: (Kérjük jelölje be a megfelelőt!) igen nem
Ingatlan nagysága: m2
Ingatlan meglevő fedettsége: m2
Ingatlan tervezett fedettsége: m2
Tervezett, csúcs csapadékvíz-kibocsátás: l/s
15. Épülő úszómedence adatai:
Mérete: m3 Leürítés gyakorisága: alkalom/év
16. Csatolt mellékletek:
Tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz, hossz-szelvény; nem lakossági kibocsátás esetén, építészeti, gépészeti terv; előtisztító berendezés esetén, vízjogi létesítési terv)
60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelel)
60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajz (TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelel)
Utolsó víz-, vagy csatornahasználati díj számlájának másolata
Tulajdonos(ok) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratban foglalt hozzájárulása, amennyiben eltér az igénylőtől
Közös tulajdon esetén a tulajdonosok köziratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratban foglalt hozzájárulása
Közgyűlési határozat (jegyzőkönyv), vagy a közös képviselő hozzájárulása társasház esetén
Magánokirat kellékeinek megfelelő meghatalmazás, amennyiben az eljáró személy eltér az igénylőtől
Igénylő aláírási címpéldánya
Jogerős építési határozat másolata
Közös, vagy szolgalmi jogos bekötés esetén, az érintett ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
Tulajdoni lap másolata és a tulajdonosok között létrejött szerződés
Szolgalmi jogos bekötés esetén, a tulajdonosok között létrejött szerződés, illetve közös bekötés esetén, az átvezetési szolgalomra vonatkozó, tulajdonosok között létrejött szerződés, földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott példánya, melyben a bekötés közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket – beleértve a szolgáltatási díj, esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésre kötelezett megnevezését – is rögzítik.
Egyéb
Nyilatkozatok
1. Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
a) az ingatlanról kibocsátott szenny- és csapadékvíz minősége a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet alapján megfelel a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásainak.
2. Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, illetőleg a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.


Budapest,....................................................................

....................................................................
Igénylő (vagy a nevében eljáró) aláírása

Kitöltési útmutató

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk e Kitöltési útmutatóval segítséget nyújtani a gyors és kényelmes ügyintézéshez.

Az alábbi menüpontoknál kérjük, vegyék figyelembe a következőket:
ad. 2. Az igénylő adatait tartalmazza. Igénylő az a természetes személy, gazdálkodó és egyéb szervezet, vagy egyéni vállalkozó, aki az ingatlan tulajdonosaként, vagy egyéb jogcímen használójaként, a vonatkozó jogszabályok szerint, az ingatlan víziközmű-hálózatba történő bekötését kezdeményezheti. Amennyiben az igénylő nem azonos az ingatlan tulajdonosával, vagy az ingatlannak több tulajdonosa van, a kérelem benyújtásakor a tulajdonos(ok) hozzájárulását is szükséges csatolni, kivétel, ha a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy nem történt változás az Előzetes tájékoztatáskérelemben megadott adatokhoz képest.
ad. 3. Az igénylő nevében eljáró személy adatait tartalmazza. Az igénylő nevében eljáró személy lehet az a személy, aki az igénylő meghatalmazásával beadhatja a kérelmet és elviheti elkészült válaszlevelünket.
ad. 4. Az előzményekre való utalást tartalmazza. Amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy nem történt változás az Előzetes tájékoztatás-kérelemben megadott adatokhoz képest, akkor az 5., a 14. és a 15. menüpontokat nem kell kitölteni, továbbá csatolt mellékletként nem kell még egyszer benyújtani az okat a dokumentumokat, amelyek a hivatkozott előzményügy kapcsán be lettek adva és azokban változás nem történt.
ad. 5. A tulajdonos adatait tartalmazza. Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy nem történt változás az Előzetes tájékoztatás-kérelemben megadott adatokhoz képest. Nem kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylővel. Több tulajdonos esetén, a társtulajdonosok adatait külön mellékletben szükséges csatolni. Társasház esetén, a kérelemre vonatkozó közgyűlési határozatot (jegyzőkönyvet) szükséges csatolni.
ad. 6. Felhasználó adatait tartalmazza. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a fogyasztó személye eltér az igénylőtől.
ad. 7. Fizető adatait tartalmazza. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a fizető személye eltér az igénylőtől.
ad. 8. Számlabemutatási címzett adatait tartalmazza. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a számlabemutatási címzett személye eltér az igénylőtől.
ad. 10. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizető adatait tartalmazza. A vonatkozó jogszabály (a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény) szerint, a nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a fizető személye eltér az igénylőtől. A fizetésre kötelezettek köre a vonatkozó jogszabályokban (2011. évi CCIX. törvényben és 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben), valamint Társaságunk honlapján és Üzletszabályzatában található meg.
ad. 11. Az ingatlan ellátottságára vonatkozó adatokat tartalmazza. Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy nem történt változás az Előzetes tájékoztatás-kérelemben megadott adatokhoz képest.
ad. 12. A műszaki adatokat tartalmazza. Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy nem történt változás az Előzetes tájékoztatás-kérelemben megadott adatokhoz képest.
ad.12/a
Építkezés célja. Az építkezés céljának meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni!
ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat építésével 01
ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, szolgalmi jogosan 02
ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, közös bekötéssel 03
meglevő, üzemelő bekötés bontása, új bekötés kiépítése 04
meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) korszerűsítése/felújítása/átalakítása 05
meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bővítése 06
meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) funkcióváltása 07
meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bontása és új építmény(rész) építése 08
meglevő, üzemelő szolgalmi jogos vagy közös bekötés megszüntetése 09
meglevő, üzemelő bekötése esetén úszómedence létesítése 10
egyéb 11
ad.12/b
Építmény rendeltetése. Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni!
családiház/lakás 01
négylakásos, vagy annál kisebb társasház 02
négylakásos, vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület 03
négylakásos, vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület 04
négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület 05
négy lakásnál nagyobb társasház 06
négy lakásnál nagyobb bérház 07
közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény 08
közösségi célú, szociális intézmény 09
közösségi célú, egészségügyi intézmény 10
közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény 11
közösségi célú, sportlétesítmény 12
közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény 13
közösségi célú, egyéb létesítmény 14
gazdasági célú, ipari termelőüzem 15
gazdasági célú, mezőgazdasági üzem 16
gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény 17
gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény 18
gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény 19
gazdasági célú, irodaház, irodaépület 20
gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény 21
gazdasági célú, egyéb létesítmény 22
ismeretlen, vagy nem létezik 23

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük együttműködését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kivételes esetben további adatok bekérésére is szükség lehet, amit természetesen írásban jelzünk.

Építkezés célja. - Kérjük válasszon
01 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat építésével
02 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, szolgalmi jogosan
03 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, közös bekötéssel
04 - meglevő, üzemelő bekötés bontása, új bekötés kiépítése
05 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) korszerűsítése/felújítása/átalakítása
06 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bővítése
07 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) funkcióváltása
08 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bontása és új építmény(rész) építése
09 - meglevő, üzemelő szolgalmi jogos vagy közös bekötés megszüntetése
10 - meglevő, üzemelő bekötése esetén úszómedence létesítése
11 - egyéb


Építkezés célja. - Kérjük válasszon
01 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat építésével
02 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, szolgalmi jogosan
03 - ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, közös bekötéssel
04 - meglevő, üzemelő bekötés bontása, új bekötés kiépítése
05 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) korszerűsítése/felújítása/átalakítása
06 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bővítése
07 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) funkcióváltása
08 - meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bontása és új építmény(rész) építése
09 - meglevő, üzemelő szolgalmi jogos vagy közös bekötés megszüntetése
10 - meglevő, üzemelő bekötése esetén úszómedence létesítése
11 - egyéb


Építmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezikÉpítmény rendeltetése. - Kérjük válasszon
01 - Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni! családiház/lakás
02 - négylakásos,vagy annál kisebb társasház
03 - négylakásos,vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület
04 - négylakásos,vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület
05 - négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület
06 - négy lakásnál nagyobb társasház
07 - négy lakásnál nagyobb bérház
08 - közösségi célú, nevelési, oktatási intézmény
09 - közösségi célú, szociális intézmény
10 - közösségi célú, egészségügyi intézmény
11 - közösségi célú, kulturális, művelődési intézmény
12 - közösségi célú, sportlétesítmény
13 - közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény
14 - közösségi célú, egyéb létesítmény
15 - gazdasági célú, ipari termelőüzem
16 - gazdasági célú, mezőgazdasági üzem
17 - gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény
18 - gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény
19 - gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény
20 - gazdasági célú, irodaház, irodaépület
21 - gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény
22 - gazdasági célú, egyéb létesítmény
23 - ismeretlen, vagy nem létezik