Locsolási vízmérő fő képe

Locsolási vízmérő

Locsolási célú mellékvízmérő telepítésének feltételei és eljárási szabályai

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a felhasználó írásbeli Mellékszolgáltatási szerződése alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített locsolási célú mellékvízmérőn mérjék. Az így mért vízfelhasználás nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál.

A mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályok mellett, a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló locsolási célú mellékvízmérő telepítésének egyéb előfeltételei:

 1. A felhasználónak legkésőbb, a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel kötött, az ivóvíz-, illetve a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről szóló, érvényes, írásos közszolgáltatási szerződéssel.
 2. A felhasználónak, és ha személyük eltér, a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetén, a lakóközösség, illetve társasházak esetén, a tulajdonostársak erre felhatalmazott képviselőjének) is, a locsolási célú mellékvízmérő telepítését célzó igénybejelentő lapon, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a locsolási célú mellékvízmérő felszerelését követően, illetve annak leszereléséig, a másik típusú, 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.
 3. A kérelem benyújtásakor a felhasználónak vízdíjhátraléka, illetve szennyvíz-elvezetési díjhátraléka nem lehet.

Igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:

 1. A locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentő lap a Fővárosi Csatornázási Művek Ügyfélszolgálati Irodáján beszerezhető, vagy az internetről letölthető (31. sz. Igénybejelentő és Felhasználói Nyilatkozat locsolási vízmérő telepítéséhez elnevezésű nyomtatvány). A pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt igénylő lapot a Fővárosi Csatornázási Művek Ügyfélszolgálati Irodájához lehet személyesen, elektronikusan vagy postai úton (1426 Budapest 72, Pf. 114.) eljuttatni.
 2. Tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz, aknarajz). Műszaki leírásnak tartalmaznia kell a kérelmező, tervező, azonosítására alkalmas adatait, a tervező kamarai engedélyének számát, valamint a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát és főbb jellemzőit. Az ingatlan helyrajzi számát, területét (m2) és a be nem épített területet (m2). A helyszínrajzon ábrázolni kell az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot, a mérőbeépítés helyét, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas. A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait olyan léptékben kell ábrázolni, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi, a felhasználandó anyagok méretét, megnevezését és minőségét tartalmazza.
 3. Utolsó víz- és csatornahasználati díj számlájának másolata.
 4. Meghatalmazás eljáró esetén.
 5. Gazdálkodó szervezet esetén aláírási címpéldány másolata.
 6. Főmérő vagy lakásmellékmérő adatainak (gyári szám vagy készülékhely-azonosító) megadása.

A locsolási mellékvízmérő telepítésének műszaki feltételei:

 • A locsolási mellékvízmérő kizárólag az ingatlan tartozékát képező házi ivóvízhálózatra építhető be. A közhálózat részét képező ivóvíz-bekötővezeték (a törzshálózat és a vízmérő akna közti vezeték, a bekötési vízmérő és az azt követően beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig terjedő vezetékszakasz) a locsolási mellékvízmérő felszerelése céljából meg nem bontható, át nem alakítható.
 • A locsolási célú mellékvízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása, a locsolási célú mellékvízmérő kerülhet külön aknába, kerti csap föld feletti felszálló ágába.
 • A meglévő vízmérő aknába aknás kivitelű, a kerti csapnál pedig csak függőlegesen beépíthető felszálló ágas, szárazon futó kialakítású mérő építhető be.
 • A mérő beépítésekor minden esetben be kell tartani a gyártó művi előírásokat (mérő előtti: 3 x DN, utáni 2 x DN egyenes szakaszok).
 • Vízszintesen, meglévő vízmérő aknába. A vízmérő kizárólag ún. „aknás”, nedvesen futó, kültéren is alkalmazható kialakítású lehet. A mérő beépítése a felhasználó felőli oldal elzáró szelepe után T-idom elhelyezésével, arról történő lecsatlakozással, úgy, hogy sem a bekötési vízmérő és mellékvízmérő leolvasását, sem a cseréjét a későbbiekben ne akadályozza. Ha a meglévő aknában ez a feltétel nem biztosítható, úgy lehetőség van a meglévő akna kibővítésére, vagy új vízmérő akna építésére. Vízmérő aknába mérő függőlegesen nem építhető be!
 • Locsolómérő csak abban az esetben építhető telekhatári mérőaknába, ha annak állapota és mérete azt lehetővé teszi az alábbiak szerint: 1,0 x 1,0 méteres aknában maximum 2 db vízmérő, 1,2 x 1,0 méteres aknába maximum 3 db vízmérő, 1,5 x 1,0 méteres aknában maximum 4 db mérő helyezhető el. A mellékmérőt tilos az akna függőleges falára szerelni, annak közel egy síkban kell lennie a főmérővel.
 • A mellékmérőt úgy kell kiépíteni, hogy az szerelhető és plombálható legyen.
 • A mellékmérőt tilos az aknában lévő hágcsó alá elhelyezni.
 • Függőlegesen az ún. felszálló ágas, kültéri szárazon futós mérőszerkezetű vízmérő építhető be a kerti csap föld feletti felszálló ágába. A kerti csap lehetőleg akadálymentesen megközelíthető legyen. A locsolási mellékvízmérő elé elzáró szerelvény szükséges.
 • A mellékmérő vezetékét minden esetben a főmérőt követő elzáró utáni visszacsapó szelepet követően kell leágaztatni.
 • Amennyiben nincs felszerelve visszacsapó szelep, azt legkésőbb a mellékmérő plombálásáig pótolni kell.
 • Mérőcsere, új mérő felszerelése esetén kérni kell a szolgáltatótól a mellékmérő plombálását.
 • A locsolási célú vízfelhasználást mérő mellékvízmérőt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időszakonként hitelesíttetni kell. Csupán fagyvédelmi célból a mérő nem szerelhető ki.
 • Amennyiben az akna mérete, állapota nem megfelelő a mellékmérő beépítéséhez, illetve a benyújtott tervtől eltérő módon kerül felszerelésre, abban az esetben munkatársaink megtagadhatják a hitelesítő plomba felszerelését.

Az engedélyezési eljárás menete: 
 
A felhasználó által benyújtott és szolgáltató által felülvizsgált tervdokumentáció alapján a felhasználó által megbízott vízszerelő szerelheti fel a locsolási célú mellékvízmérőt. A mérőfelszerelés költségét a felhasználónak kell megfizetnie.
A felhasználó a locsolási célú mellékvízmérő felszerelését követően értesíti a szolgáltatót, kérelmezi a műszaki átvételt, melynek díját előzetesen megfizette.
A locsolási célú mellékvízmérő üzembe helyezését kizárólag a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. végezheti el.
A tervdokumentáció alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a helyszínen ellenőrzi a terven feltüntetett és a valóságban elhelyezkedő hitelesített locsolási célú mellékvízmérő meglétét. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. eltérést talál, akkor a feltárt hiba kijavítására szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a tervtől nincs eltérés, akkor a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az ellenőrzést követően elhelyezi a locsolási célú mellékvízmérő(k)re a plombát. A mérőfelszerelés elvégzésére vonatkozó dokumentumok (jegyzőkönyv, szerződés) a helyszínen kerül aláírásra a felhasználó és/vagy az ingatlan tulajdonosa, vagy megbízottja által.
A sikeres üzembe helyezést követően a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a locsolási célú mellékvízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.
 
Egyéb tudnivalók:

 1. A felhasználó tulajdonát képező locsolási célú mellékvízmérő telepítésének telepítési, hitelesítési, rendkívüli vizsgálati és üzembehelyezési költségeit a felhasználó viseli. 
 2. Az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló vízmérő telepítésével, rendszeres mérésével, ellenőrzésével, leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatóknál felmerülő ügyviteli költségek a felhasználót terhelik.
 3. A vízmérő állagának megóvása és a fagy elleni védelmének biztosítása a felhasználó kötelessége. Elfagyás esetén, a locsolási célú mellékvízmérő cseréjének költségét a felhasználó viseli, továbbá, amíg a csere meg nem történik, a külön mérőn mért felhasználást a szolgáltatóknak nem áll módjában elszámolni.

Figyelem!
Felhasználóváltozás esetén az új szolgáltatói szerződés aláírása mellett a locsolási célú mellékvízmérőre vonatkozó szerződést is újra meg kell kötnie az új felhasználónak, a kedvezmény további biztosítása érdekében.