Adatkezelési nyilatkozat a honlap látogatói részére

Adatkezelési nyilatkozat a honlap látogatói részére
 
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. mint adatkezelő a https://www.fcsm.hu weboldal látogatására vonatkozó adatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a felhasználókat, látogatókat, mint érintetteket.
 
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényesülése érdekében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kiemelten kezeli a felhasználóinak, ügyfeleinek és weboldala látogatóinak személyes adatai maximális védelmét. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a személyes adatokat körültekintően, bizalmasan, a hazai és Európai Uniós jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeli, gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükséges.
 
Jogszabályok:
Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat és ajánlásokat vette figyelembe:

  • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR),
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Infotv.),
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatai, ajánlásai
    http://naih.hu

 
Az adatkezelő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10893850-2-44)
 
Az adatkezelő elérhetősége: 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., telefonszám: +36 1 459- 1600, e-mail: center@fcsm.hu
 
Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője:
dr. Szanyi András
Elérhetősége: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
 
https://www.fcsm.hu honlappal kapcsolatos adatkezelések:                        
 
I. Szervernaplózás 
 
A webszerver automatikusan regisztrálja a látogató IP-címét. Az IP címekhez azonban felhasználó nincs hozzárendelve. A webszerver rögzíti továbbá az általuk használt operációs rendszer és böngésző program típusát, az oldalon keresett kifejezéseket, egyéb nem személyes információt (megtekintés időpontja, megtekintett link). Ezeket kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásunk fejlesztése érdekében, valamint statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pont, jogos érdek, ugyanis a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek jogos érdeke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez. 
 
Kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe            
 
Az adatkezelés időtartama: 5 hónap
 
Adatfeldolgozó: az Adatkezelő nem vesz igénybe Adatfeldolgozót
 
Adattovábbítás: az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra              
 
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
Oldalunk számos olyan kapcsolódási/ugró pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk. Ha a kapcsolódási pontok használatával más cégek, szervezetek weboldalára lép, kérjük, olvassa el ezen oldalak Adatvédelmi Nyilatkozatát is.
 
Google Analytics
A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon ad részletes tájékoztatást. A Google Analytics-ról bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html.
 
II. Anonim látogatóazonosító ("cookie" vagy „süti”) használata
 
A weboldalunk látogatásakor a felhasználó által használt böngészőprogram anonim látogatóazonosítót helyezhet el a felhasználó számítógépén, annak érdekében, hogy weboldalunkon testreszabott szolgáltatásokat vehessen igénybe. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütikezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az anonim látogatóazonosító nem tartalmaz a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat és semmilyen módon nem képes azonosítani a felhasználó személyét. 
 
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérése.
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulása.
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
 
Az adatkezelés időtartama: két hét.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.
A sütit a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Általában a böngészők az Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
 
III. Az alkalmankénti eseményre történtő regisztrációs menüpont
 
Az adatkezelés célja: regisztráció, kapcsolattartás
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulása.
 
A kezelt adatok köre: név, emailcím, telefonszám
 
Az adatok megismerésére jogosultak: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. PR-iroda munkatársai
 
Az adatkezelés időtartama: az esemény megtartásától számított két hét.
 
Adatfeldolgozó:

Név     Székhely   Adatfeldolgozói feladata  
Webdream Magyarország Kft.     1065 Budapest, Nagymező u. 3.    webszolgáltatás nyújtása, honlap üzemeltetése  

Adattovábbítás: nincs
 
Automatizált döntéshozatal: Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.             
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: regisztráció, illetve az e-mailben való kapcsolattartás elmaradása.
 
Felhasználói jogok, jogérvényesítés:
Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.
 
Az érintetti jogok tartalma:
Hozzáférési jog: az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adatkezelő által feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
Helyesbítéshez való jog: az érintettnek joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
Törléshez való jog: az érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését.
Korlátozáshoz való jog: az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő ideiglenesen vagy véglegesen függessze fel személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
Kifogásolási jog:
-           az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai adatkezelő által történő feldolgozása ellen az érintett adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag;
-           az érintettnek joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen.
Az adatok hordozhatóságához való jog: az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.
Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog: az érintettnek joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne az érintettre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.
Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Panasz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél:
Amennyiben a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatkezelésével problémája van, forduljon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@fcsm.hu e-mailcímen.
 
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391-1400
Fax: 06 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu