Alapfogalmak

Alapdíj: A víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj.

Bebocsátó: Aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelvezetési szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási ponton nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet bocsát be.

Bebocsátó hely: A közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja.

Bekötési vízmérő: Az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített mérő.

Csatornabírság: Az ipari fogyasztók által közcsatornába engedett, rendeletben meghatározott értékhatár feletti szennyeződés után fizetendő bírság. Az ellenőrzést a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztálya (Bp., 1087 Kerepesi út 19., tel.: 455-4127) végzi.

Előközművesítés: A víziközmű-szolgáltatásba be nem kapcsolt ingatlanhoz történő szennyvíz-bekötővezeték kiépítése.

Felhasználási hely: Az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi.

Fogyasztásmérő: A vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz.
Ivóvízmérő: A bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mellett az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített eszköz és annak tartozékai:

  1. átadási vízmérő: víziközmű-szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérésére szolgáló, az átadásiponton beépített ivóvízmérő;
  2. ikermérő: egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatánka mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők;
  3. locsolási vízmérő: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő;
  4. törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő.

Szennyvízmennyiség-mérő: A szennyvízhálózatba beépített - az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló - kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is:

  1. átadási szennyvízmennyiség-mérő: az átadó és az átvevő szennyvíz-hálózatának csatlakozási pontján, vagy összekötő vezetéken, az átadó és az átvevő által egyeztetett helyen, az átadó által beépítettett, kalibráltatott szennyvízmennyiség-mérő;
  2. közműves szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó által a víziközmű-szolgáltató jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz.

Fogyatékkal élő felhasználó: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

Házikert: Az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg.

Házi szennyvízhálózat: Az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és azt a szennyvízbekötő vezeték, vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához továbbító – az ingatlanon levő építmény (épület) tartozékát képező – szennyvízvezeték-hálózat, annak kiegészítő elemeivel (így például szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű).

Háztartási szennyvíz: Rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak.

Ipari szennyvíz: Minden olyan szennyvíz, amit valamely ipari, vagy kereskedelmi tevékenységből származik, és nem minősül háztartási szennyvíznek, vagy csapadékvíznek és nem minősül veszélyes hulladéknak.

Kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés: Nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, nyomás alatti vagy vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat.

Közműfejlesztési kvóta: Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a víziközműszolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap.

Közszolgáltatási Szerződés: A közműves szennyvízelvezetésre és -tisztításra, mint szolgáltatásra vonatkozó szerződés.

Mellékszolgáltatási díj (ügyviteli díj): A Díjfizetők csatornahasználati díj számláin feltüntetett mellékszolgáltatás díj (ügyviteli díj) a mellékvízmérős csatornahasználati díjszámlák készítésének költségét tartalmazza, melynek mértékét a Szolgáltató állapítja meg.

Mellékszolgáltatási szerződés: Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés.

Mellékvízmérő: A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített, vízhasználat mérésére szolgáló mérő.

Műszakilag elérhető: Az a törzshálózat, amely a víziközmű-bekötővezeték (ivóvíz-bekötővezeték, illetve szennyvízbekötővezeték) kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll.

Műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: Az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető hálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációs szennyvízelvezetés esetén házi szennyvíiz beemelő közbeiktatása nélkül, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható.

Szennyvízbeemelő: Lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyú, vákuumszelep és ezek műtárgyai, szerelvényei.

Szennyvíz-bebocsátási pont: A szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont.

Szennyvíz-bekötővezeték: Az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén, a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha
gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb egy méter távolságra telepített ellenőrzőaknáknak, vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában
1) telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
2) nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala;

kényszer áramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében - az átemelő szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül - a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja, vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep felhasználó felőli oldala.

Szennyvíz-előtisztító (előkezelő) berendezés: A szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvízbebocsátás előtt - a vízijogi engedélyben, illetve jogszabályban előírt minőségűre tisztítja - a szennyvizet.

Szennyvízelvezetési hely: A szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetőleg azon belül mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja.

Szolgáltatási díj: A víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) szerint fizetendő díj.

Szolgáltatási pont:
Ivóvíz-szolgáltatási pont:
a) az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja,
b) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hely, elágazási pont, vagy végpont,
c) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja.

Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: A szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, amely
a) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában
- zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
- nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala;
b) kényszeráramoltatású rendszer esetén
- az ingatlanon keletkezett szennyvízet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata;
- az ingatlan szennyvízeit kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelőszivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felőli oldala;
c) a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közszolgáltatási szerződésben meghatározott pont;
d) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben meghatározott pont;
e) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja.

Települési szennyvíz: Háztartási, vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezető rendszer esetén ezek csapadékvízzel képződött keveréke.

Védendő felhasználó: Az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

Víziközmű-hálózat: Az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat a kapcsolódó víziközmű rendszerelemek, a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok, valamint az ivóvíz és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen.

Víziközmű-szolgáltatás: Közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is.

Víziközmű-szolgáltató: Az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a Vksztv. alapján működési engedélyt kapott.

Vízterhelési díj: Ez környezetvédelmi adó, amelyről a 2003/89. számú törvény rendelkezik. Országos szinten 2004. januárjától jelent meg új tételként a számlákban.