Gyakori kérdések és válaszok

A telephely-engedélyezéshez a közművek befogadó nyilatkozatát kérik. Milyen nyomtatvány szükséges?

Ebben az esetben, társaságunk általános tájékoztatást ad a tárgyi ingatlan csatornázásával kapcsolatban. Kiadásához a "Befogadói nyilatkozatkérelem" elnevezésű (19. sz.) nyomtatványt kell kitölteni, amely beszerezhető személyes ügyfélszolgálatunkon, vagy letölthető a Letölthető nyomtatványok menüpont alól. A nyomtatvány benyújtásakor mellékelni kell a jelenlegi állapotot tükröző hivatalos helyszínrajzot, amit a helyi Önkormányzat, vagy a Földhivatal ad ki, és egy tervdokumentációt, ami műszaki leírást és helyszínrajzot tartalmaz. A műszaki leírásban szerepelnie kell, hogy mit kíván építeni, keletkezik-e technológiai szennyvíz (adott esetben a technológia részletes leírása), mennyi szennyvíz keletkezik (napi mennyiség és csúcsterhelés), milyen a beépíteni kívánt előtisztító műtárgy típusa, rajza, névleges teljesítménye. A helyszínrajzon fel kell tüntetni az építmény és az előtisztító elhelyezkedését, a mintavételre alkalmas helyet és a kikötést a közcsatornára a környező utcák neveinek feltüntetésével. Több műtárgyból álló előkezelő esetén technológiai folyamatábra szükséges (például nagyobb vegyi üzemnél többlépcsős szennyvízkezelési technológia esetén). Amennyiben nem a tulajdonos, hanem más, az ügyben csak „eljáró” személy adja be a kérelmet, azt csak meghatalmazással tudjuk elfogadni, illetve ha az ingatlannak több tulajdonosa van, társtulajdonosi hozzájárulást is kérünk. Fontos, hogy a teljes dokumentációt két példányban kell beadni.  A kérelem csak postai úton vagy személyes beadással nyújtható be az Ügyfélszolgálatunkra! 


Ingatlant szeretnék vásárolni. Van-e előtte teendőm?

Ingatlanvásárlás előtt mindenképpen ajánlatos informálódni arról, hogy az ingatlan csatornázása miként van megoldva, illetve van-e az ingatlan mindenkori tulajdonosának költségtartozása. Ha az ingatlan csatornázási lehetőségei érdeklik, „Előzetes tájékoztatáskérés törzshálózatba történő bekötés lehetőségeiről és feltételeiről” elnevezésű (1. sz.) nyomtatvány kitöltésével kell fordulni a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-hez. A nyomtatványhoz csatolni kell a jelenlegi állapotot tükröző, hivatalos helyszínrajz-másolatot. Ha a rendezett-rendezetlen számlák érdeklik, úgynevezett 0-s igazolást lehet kérni személyesen, vagy levélben. Amennyiben az eljáró személy nem a tulajdonos, a tulajdonos(ok) ügyintézésre vonatkozó, hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell.


A locsolási kedvezményt mikortól számítják és miként érvényesül?

A felhasználó a kedvezményt locsolási időszakban (május 1. – szeptember 30.), a hozzájárulás kiadásának napjától, nem locsolási időszakban, a locsolási időszak kezdő napjától kapja meg. A jóváhagyott kedvezményről a kérelmezőt írásban értesítjük. A kedvezmény mértéke 10%, ami a szennyvíz mennyiségéből kerül levonásra.


Kell-e évente megújítani a locsolási kedvezményt?

A már jóváhagyott locsolási kedvezményt nem kell minden évben újra igényelni, minden év május 1-jétől szeptember 30-áig automatikusan elszámolásra kerül.


Locsolási vízmérőt szeretnénk telepíteni, mi a teendőnk?

A Felhasználóknak lehetőségük van a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló locsolási vízmérő telepítésére, melynek részletes feltételeiről a honlapunkon a Locsolási vízmérő menüpontban tájékozódhatnak, illetve a szükséges nyomtatványok honlapunk letölthető nyomtatványai között megtalálhatóak (5-ös számú igénybejelentő nyomtatvány).
A  locsolási vízmérő elszámolásának módja az alábbiak figyelembevételével történik:
Társaságunk Üzletszabályzatának 3.3.2. alapján a locsolási vízmérő rendszerbe történő felvitele a Fővárosi Vízművek Zrt., a Szolgáltató és a Felhasználó által aláírt locsolási vízhasználat méréséről és elszámolásáról szóló megállapodás birtokában lehetséges. A locsolási vízmérőre adható mennyiségi kedvezmény elszámolása a műszaki átadás-átvétel során rögzített mérőállástól kezdődik.
A fent leírtak alapján felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a locsolási vízmérőn a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelesítése, plombálása és számlázási rendszerbe vétele előtt felhasznált mennyiség nem kerül jóváírásra a csatornahasználati-díj számlából.


Mi a teendő felhasználóváltás esetén, annak érdekében, hogy a szennyvízszámla az új felhasználó nevére készüljön?

Főmérő esetén a vízórát át kell íratni a Fővárosi Vízműveknél Zrt.-nél. Az átírást követően, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felé is be kell jelenteni a változást. A weboldalról is letölthető a 7-es számú nyomtatvány, amit a vízóra átírásáról szóló dokumentumokkal együtt, személyesen, postai vagy elektronikus úton juttathat el irodáinkba. (Lakásban lévő mellékmérő átírása esetén a bejelentést a Díjbeszedő Zrt.-nél kell megtenni.)

Tájékoztatjuk, hogy a víz- és csatornaszámla átírásához, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges a régi és az új fogyasztó azonosító adataival és aláírásával ellátott dokumentumok valamelyike: az adásvételi, a birtokbavételi, az üzemeltetési, vagy a bérleti szerződés. Költségvetési szerveknél, alapító okirat, társasházi közös képviselőváltáskor, közgyűlési határozat kell. 

Gazdálkodó szervezet vagy társasház esetén, ha a fővízmérő óra mellett locsolási mellékmérő is van, akkor az arra vonatkozó Locsolási célú mellékszolgáltatási szerződést újra meg kell kötni az új felhasználóval, a kedvezmény további biztosítása érdekében. Ez az 5-ös számú nyomtatvány kitöltésével igényelhető meg.


Hová forduljak számlázási ügyekkel, panaszokkal kapcsolatban?

Számlázási ügyekkel, bejelentésekkel, panasszal kapcsolatosan az Ügyfélszolgálati Irodánkhoz lehet fordulni. Telefonon pedig, a 455-4306 számon, nyitvatartási időben várják a hívásokat a Call Center munkatársai.
A személyes ügyintézés során minden egyes kérelemhez/ügyintézéshez szükséges a Felhasználó azonosítása. Magánszemélyek esetén személyi igazolvány, gazdasági vagy egyéb szervezetek esetén aláírási címpéldány, társasházak esetében közgyűlési jegyzőkönyv kell a közös képviselő azonosítására. Amennyiben nem a Felhasználó intézkedik, abban az esetben meghatalmazással bonyolítható az ügyintézés.
Tájékoztatjuk a lakásmellékmérővel rendelkező ügyfeleinket, hogy a részükre kibocsátott szennyvízelvezetésidíj-számlák első oldalán az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügyfélszolgálati elérhetőségei szerepelnek, de a számlák elkészítését, postázását, valamint a díjbeszedést továbbra is a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi, ezért a számlákkal kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban továbbra is - a terhelési összesítőn is szereplő - Díjbeszedő Holding Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán kaphatnak információt. Telefonszámuk: (06-1) 414-5000.


Mi a teendő, ha az ingatlanon az ivóvízhálózatban műszaki meghibásodása, csőtörés következtében elfolyt vízmennyiség nem került ugyan a csatornahálózatba, de a szennyvízszámla mégis a teljes vízfogyasztás alapján lett kiállítva?

A szennyvízelvezetési díj alapja a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség. Az a vízmennyiség, ami az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásakor. A házi vízvezeték – a felhasználó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő – rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást, az árszabályok szerinti átalány alapján kell megállapítani. A meghibásodás észlelését követően, intézkedni kell a műszaki hiba megszüntetéséről és kijavításáról. Az 58/2013. (II.27.) Kormány rendelet 67.§ (5) pontja szerint a meghibásodást, haladéktalanul jelezni kell a víziközmű szolgáltatónak. A kérelemnek tartalmaznia kell az FCSM Zrt. kitöltött nyilatkozatát (6-os számú nyomtatvány), amely honlapunkról letölthető. A fenti paragrafus (7) bek. alapján a felhasználó köteles a javítást számlával igazolni.  Amennyiben van, akkor a kérelemhez kérjük csatolni a Fővárosi Vízművek Zrt. nyilatkozatát a vízdíjra adott kedvezmény mértékéről. (Tekintettel arra, hogy az FCSM Zrt. számlái a vízdíjszámla adatain alapulnak, a vízdíjra adott jóváírás automatikusan a szennyvízelvezetési díj számlájában is érvényesítésre kerül.) A kérelmet személyesen lehet beadni az ügyfélszolgálati irodában, továbbá lehetőség van elektronikus úton, vagy levélben a Számlázási Csoport részére (Postacím: 1426 Budapest 72, Pf. 114.) megküldeni.


Hogyan számítják ki az egyesített rendszerű szennyvízhálózatba bevezetni kívánt, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alapjául szolgáló, csapadékvíz mennyiségét?

A számítás, az Országos Meteorológiai Intézet 10 éves csapadékvíz-mennyiség 1 m2-re eső átlaga alapján történik, amely átlagszám évente változhat. Jelenleg ez a szám 0,535 m egy m2-re. A képlet a következő: teljes fedettség m2*0,535/365=m3/nap.


Mi a teendő, ha a megvásárolt térképszelvény-másolaton feltüntetett helyen nem található a bekötővezeték?

Mindenképpen meg kell győződni arról, hogy a feltárást jó helyen kezdték-e meg. Figyelni kell a térképmásolaton feltüntetett mélységi értékeket és a bekötővezeték megadott koordinátáit. A helymeghatározásnál nagyon fontos, hogy az 1:500 léptékű térképen pontosan tájolják a kutatóárok helyét. Gyakran előforduló hiba, hogy a bekötővezeték keresésekor nem veszik figyelembe a mélységi adatokat, valamint a kiépítés helyét a telekhatárhoz mérik. A feltüntetett bekötővezetékek a közcsatornán található tisztítóaknákhoz mérve vannak jelölve és nem a telekhatárhoz. Ha a gondosan megválasztott kutatóárokban történt keresés ellenére sem található a bekötővezeték, akkor a Megrendelő meglévő bekötővezeték helyzetének ellenőrzése (15.sz.) elnevezésű nyomtatvány benyújtásával lehet segítséget kérni a bekötővezeték pontos helyének meghatározásához. Az írásbeli kérelemhez csatolni kell az Ügyfélszolgálati Irodában megvásárolt térképszelvény-másolatot és az arról kapott számlát. Ha a feltárás eredménytelensége nem a hibás adatszolgáltatás miatt következett be, akkor a kamerás vizsgálat költségeit a megrendelőnek meg kell térítenie.


Melyek a szolgáltatási hozzájárulás-kéréshez szükséges terv követelményei?

A terv 1:200, vagy 1:500 léptékű helyszínrajzból, hossz-szelvényből és műszaki leírásból áll. A tervekhez mellékelni kell az ingatlan  60 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatát és a ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot (TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelel). A rajzokon, az ingatlanon belüli csatornarendszernek és a közcsatornára való rákötésnek is szerepelnie kell. A tervezett csatorna abszolút (jelenleg szabvány szerint Balti-tengerszint feletti) magassági adatait is fel kell tüntetni. A műszaki leírásnak a tervezett csatorna ismertetésén túl, az építtető nevét, címét, a kibocsátásra kerülő szennyvíz napi átlagos (m³/nap) és csúcshozamát (l/s), csapadékvíz esetén, a csapadék várható csúcshozamát, és az ingatlan tervezett fedettségét (m²) is tartalmaznia kell. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén, a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános tervét is be kell nyújtani.
A dokumentáció benyújtása során a tervezői jogosultságot – kamarai igazolás másolatával – igazolni szükséges, melytől eltekinteni nem áll módunkban.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint a bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv a következő szakterülettel rendelkező tervezők által fogadható el:
•          Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve
•          Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv.

(Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében található az egyes jogosultságokkal végezhető tevékenységi körök jegyzéke.)
Fentiekre tekintettel a kérelem mellékleteként benyújtandó tervdokumentációt kizárólag G és VZ-TEL jogosultsággal rendelkező tervezőktől áll módunkban elfogadni.

Mi a teendő, ha a csatornaszolgáltatás szüneteltetését szeretnék megkérni?

Amennyiben az ingatlanon építkezés folyik és a felhasznált víz nem folyik a közcsatornába, vagy az ingatlant tartós ideig nem lakják, úgy kérhető a szolgáltatás szüneteltetése a bekötővezeték elfalazásával. A bekötővezeték telekhatár felől történő lezárását minden esetben az ingatlan tulajdonosa vagy más egyéb jogcímen használója kivitelezi, melyet Műszaki Ellenőrzési Csoportunk bevizsgál. Az ellenőrzés díjköteles tevékenység.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy társaságunk a telekhatári elfalazások ellenőrzését kizárólag nyílt árkos állapotban végzi el. Az elfalazást, a bekötővezeték átvételi eljáráshoz hasonlóan, munkakezdés-bejelentéssel (17. sz. nyomtatvány) szükséges jelezni a halozat@fcsm.hu e-mail-címen a befizetés igazolásának megküldésével együtt.

Az ügyfélszolgálat személyes vagy elektronikus csatornáin keresztül beadandó, a szüneteltetéshez szükséges kérelem kellékei:

-írásos kérelem (13. számú nyomtatványunk), amely tartalmazza
    a, nyilatkozat, miszerint a felhasználási helyen vízfelhasználásra nem kerül sor
    b, nyilatkozat, hogy az ingatlanon nem víziközműrendszerből származó egyéb vizet nem kíván bevezetni

- térképszelvény, melynek megvételére irodánkban van lehetőség. A megvásárolt térképszelvényen meg kell jelölni az elfalazni kívánt bekötővezetéket/bekötővezetékeket és az elfalazás helyét. (A közcsatorna felől csak társaságunk végezheti el az elfalazást.)

- a műszaki átvételi díj befizetését igazoló irat.

A közcsatorna felől történő díjköteles elfalazást társaságunk Hálózatvizsgálati Osztályától kell megrendelni (halozat@fcsm.hu). A megrendeléshez társaságunknál engedélyezett tervet kell mellékelni, melyen az elfalazandó bekötések egyértelműen azonosíthatók.


Mire jogosít a szolgáltatói hozzájárulás?

Kizárólag a házi csatornahálózat és/vagy házi bekötővezeték megépítésére. A használatbavételi hozzájárulást külön eljárás keretében kell kérelmezni.

Építkezéskor, vagy valamilyen műszaki tevékenység során keletkező talaj- és/vagy technológiai víz bevezethető a közcsatornába?

Építkezések és egyéb tevékenységek során keletkező talajvíz, rétegvíz, technológiai víz közcsatornába, illetve az FCSM üzemeltetésében levő árokhálózatba való bevezetésének igénye esetén, a beruházónak társaságunktól külön engedélyt kell kérnie. A bevezetéshez az engedélyt  "Egyébvíz-bevezetési kérelem" elnevezésű (18. sz.) nyomtatvány kitöltésével kell megkérni, amely beszerezhető személyes ügyfélszolgálatunkon, vagy letölthető a Letölthető nyomtatványok menüpont alól. A kérelemhez mellékelni szükséges egy helyszínrajzot az építendő csatornáról, amin pontosan meg kell jelölni a bevezetés helyét.

A talaj- és rétegvíz közcsatorna-hálózatba vezetése esetén a szolgáltatásért csatornahasználati díjat, továbbá a napi átlagos mennyiség után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni.

A bevezetés feltételeit társaságunkkal külön megállapodásban kell rögzíteni.

A nagyobb rendezvényeken, szabadtéri koncerteken keletkező szennyvíz bevezethető a közcsatornába?

A rendezvények szennyvizei ideiglenes jelleggel bevezethetők a közcsatornába, de a bekötéshez társaságunk engedélye szükséges. Az engedély kiadásához szükséges a szennyvízbevezetés módjának és pontos helyének a meghatározása.

Az ideiglenes rákötések feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni. A bebocsátott napi átlag alapján egyszeri víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni és az összes bevezetett mennyiség után csatornahasználati díjat kell fizetni.


Hol szerezhetők be az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok?

A nyomtatványok a honlapról letölthetőek, valamint az Ügyfélszolgálati Irodában (1087 Bp., Kerepesi út 19.) kérésre kollégáink rendelkezésre bocsátják.