Adatkezelési tájékoztatás szerződésekben lévő személyes adatok kezeléséről fő képe

Adatkezelési tájékoztatás szerződésekben lévő személyes adatok kezeléséről

Tájékoztatjuk a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzleti partnereit, hogy személyes adataik – azaz azoknak az adatoknak a kezelése, amelyek az üzleti tevékenységet megelőző kapcsolatteremtéshez, az üzleti tevékenység során szükséges kiegészítő információcseréhez, illetve a teljesítéshez szükségesek – az alábbiak szerint kerülnek kezelésre.
 
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: FCSM) elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megteszi a szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatok biztonságát garantálják.
 
Az FCSM és az adott szerződő fél közötti szerződés vagy megállapodás tartalmazhatja a szerződést kötő magánszemély fél és a kapcsolattartók nevét és elérhetőségeit, illetve az adott ügyben eljáró személyek nevét és elérhetőségeit, esetlegesen egyéb adatokat. Az FCSM a magánszemély szerződést kötő fél adatait GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szerződés teljesítése jogalap alapján, a szerződésben megjelölt további személyek adatait a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján, minden esetben kizárólag az adott szerződés vagy megállapodás teljesítésével összefüggően a szerződés vagy megállapodás teljesítése érdekében kezeli. Az adott szerződés vagy megállapodás teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez az FCSM-nek mint adatkezelőnek jogos érdeke fűződik.
 
Az adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Az FCSM az üzleti partnerei személyes adatainak kezelése tekintetében adatkezelőnek minősül.
 
Az adatkezelő elérhetősége:
 
Név:                            Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:                   1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.)
Cégjegyzékszám:      01-10-042418
Adószám:                  10893850-2-44
 
Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője:
 
dr. Szanyi András
(E-mail: gdprhun@gmail.com)
 
Az adatkezelés célja: szerződés, megállapodás teljesítése
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) b) pontja, a szerződés teljesítése, illetve GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) f) pontja jogos érdek.
 
Kezelt adatok köre:

szerződést kötő magánszemély esetén: név, anyja neve, lakcím, esetlegesen engedélyszám, születési hely, idő;
szerződésben szereplő kapcsolattartó esetén: név, titulus, beosztás, e-mail-cím, telefonszám.
 
Az adatok törlésének határideje: az adott szerződés, megállapodás teljesítéséig, illetve az elévülési időig, ami általánosan a szerződés, megállapodás megszűnésétől számított 5 év.
 
Az adatok megismerésére jogosultak az FCSM részéről:  vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, az a személy, aki az adott ügyben szervezeti egységvezetőként eljár, vezető jogtanácsos, informatikai vezető.
 
Adattovábbítás: az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra. Kivételt képez a hatósági, bírósági felhívásra történő adattovábbítás. Az FCSM személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.
 
Adatfeldolgozók: az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés, megállapodás létrejöttének elmaradása.
 
Adatbiztonság: az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.
 
Az érintetti jogok tartalma:
 
Hozzáférési jog: joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
 
Helyesbítéshez való jog: joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
 
Törléshez való jog: joga van kérni személyes adatainak törlését.
 
Korlátozáshoz való jog: joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
 
Kifogásolási jog:
- joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag,
- joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog: joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.
 
Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog: joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.
 
Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Panasz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél:
 
Amennyiben az FCSM adatkezelésével kapcsolatosan probléma merül fel, kérjük forduljon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségen keresztül:
 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Szanyi András
E-mail:                           gdprhun@gmail.com
 
Bírósághoz fordulás joga:
 
Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: www.birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név:                    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:           1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím:  1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:              +36-1-391-1400
Fax:                   +36-1-391-1410
E-mail:               ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:              www.naih.hu